Publications for:

pest = Tephrina arenacearia
country = Azerbaijan

found 1 publications:

2000
On the biology and ecology of Tephrina arenacearia Den. et Schiff. (Lepidoptera: Geometridae) in Azerbaijan
Polish Journal of Entomology (Polskie Pismo Entomologiczne) (2000) 69, 363-368
pestinfo wiki